Πρόγραμμα Επιχορήγησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέχρι 1500 ευρώ για αιτήσεις εμπορικών σημάτων

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 90% του συνόλου των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, μόνο το 10 % περίπου αυτών έχουν κατοχυρώσει τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας (σήμα, σχέδιο, υπόδειγμα) αγνοώντας στην πράξη τα οφέλη που προσφέρει η  κατοχύρωση του σήματος μέσω σημαντικών δυνατοτήτων ανάπτυξης και προάσπισης των συμφερόντων τους. Το πιο πολύτιμο άυλο αγαθό μιας  επιχείρησης είναι η φήμη της και η κατοχύρωση του εμπορικού σήματος αποτελεί σημαντικότατη επένδυση, η οποία προσφέρει προστιθέμενη αξία στον δικαιούχο.

Το Ταμείο για τις ΜΜΕ, μια κοινή δράση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), δημιουργήθηκε προκειμένου να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διασφαλίζοντας τα δικαιώματά τους διανοητικής ιδιοκτησίας.

Το νέο πρόγραμμα SME FUND, το οποίο είναι ανοικτό σε όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει οικονομική στήριξη υπό τη μορφή επιστροφής εξόδων για αιτήσεις εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων, ύψους έως 1 500 ευρώ ανά επιχείρηση.

Πανευρωπαϊκά διατίθενται δυο τύποι υπηρεσιών (μείωση 75 % στις υπηρεσίες προδιάγνωσης διανοητικής ιδιοκτησίας σας -IP Scan, σε όποια  κατά τόπους γραφεία Διανοητικής Ιδιοκτησίας παρέχεται η συγκεκριμένη υπηρεσία και μείωση  50% στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων).  Για εταιρίες με καταστατική έδρα την Ελλάδα δεν είναι επιλέξιμη η πρώτη υπηρεσία  παρά  μόνο η δεύτερη, με τη οποία η μικρομεσαία επιχείρηση υποβάλλοντας αίτηση στην πλατφόρμα Ideas Powered for Business https://euipo.europa.eu/ohimportal/el/online-services/sme-fund  μπορεί να επιτύχει μείωση 50% στα βασικά τέλη αίτησης σημάτων – σχεδίων και υποδειγμάτων. Οι δραστηριότητες για τις οποίες ζητάει η μικρομεσαία επιχείρηση επιχορήγηση μπορεί να αφορούν σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βασικό τέλος 850 ευρώ, RCD καταχωρισμένο κοινοτικό σχέδιο ή υπόδειγμα με βασικό τέλος 350 ευρώ, εθνικό σήμα και εθνικό σχέδιο ή υπόδειγμα.

Η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα SME FUND θα πραγματοποιηθεί σε πέντε χρονικές περιόδους:

Η πρώτη από τις πέντε χρονικές περιόδους  ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου 2021 και θα διαρκέσει μέχρι 31 Ιανουαρίου 2021.

Η  δεύτερη θα ξεκινήσει την 1η Μαρτίου και θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021, η τρίτη περίοδος από 1η Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου 2021, η τέταρτη από 1η Ιουλίου έως 31 Ιουλίου 2021 και η πέμπτη από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 31 Σεπτεμβρίου 2021.

Για τις επιχορηγήσεις θα τηρείται χρονολογική σειρά προτεραιότητας.

Σε περίπτωση παροχής της επιχορήγησης, ο αιτών συμφωνεί να πληρώσει και να υλοποιήσει την/τις προτεινόμενη/-ες υπηρεσία/-ες κατά τη διάρκεια του 2021.