Αθλητικά Σωματεία – Τι πρέπει να γνωρίζετε (νέες προθεσμίες, τροποποίηση καταστατικών)

Το αθλητικό σωματείο αποτελεί ένωση φυσικών προσώπων με κύριο σκοπό την συστηματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των αθλητών για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς αγώνες.  Ο ελάχιστος αριθμός των μελών που απαιτούνται για την ίδρυση του είναι  20. 

Ήδη από το 2020 έχουν προκύψει ειδικά ζητήματα που σχετίζονται κυρίως με τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις στον αθλητισμό αφενός μεν ως προς τον τρόπο διεξαγωγής των αρχαιρεσιών αφετέρου δε ως προς τα προνόμια από την εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο της ΓΓΑ των σωματείων με ειδική αθλητική αναγνώριση.

Βασικές αλλαγές που πρέπει να ενσωματώσουν τα αθλητικά σωματεία στα καταστατικά τους [Ν. 4726/2020]

 • Αρχαιρεσίες με σημαντικότερες εξ αυτών την υποχρεωτική  παρουσία διορισμένου από τον δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του το σωματείο κατά την διεξαγωγή των εκλογών και την ποσόστωση των υποψηφίων μελών του ΔΣ (Ο αριθμός των υποψηφίων προέδρων και μελών από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο)  
 • Κωλύματα εγγραφής μελών και περιορισμοί
 • Σχέσεις μεταξύ αθλητικού σωματείου και αντίστοιχης ομοσπονδίας
 • Μεταγραφές των αθλητών

Για τις παραπάνω αλλαγές τέθηκε στα σωματεία  η προθεσμία  περί εναρμόνισης των καταστατικών τους μέχρι τις 30.6.2021 .

Οι παρατάσεις εναρμόνισης που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα 

 • Στο άρθρο 30 του ν.4726/2020 οριζόταν ότι «Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος». 
 • Το εν λόγω άρθρο, τροποποιήθηκε με το αρ. 53 του ν. 4809/2021, όπου ορίστηκε ότι: «Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α` 121)», 
 • Ενώ με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 ορίστηκε ότι: «Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).» 

Η τελευταία παράταση εναρμόνισης που ισχύει σήμερα

Με το άρθρο 127 του νόμου 5007/23-12-2022 δόθηκε ετήσια παράταση, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την υποχρέωση τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών. 

Σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΓΓΑ τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να αναφέρουν εξαντλητικά στο καταστατικό τους  τα άρθρα του ν.2725/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, που αναφέρονται στα Μέλη, τα κωλύματα εγγραφής και τους περιορισμούς, τα Βιβλία που οφείλει να τηρεί, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων καθώς και τις διατάξεις για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.

Λήψη Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και Εγγραφή στο Ηλ. Μητρώο Αθλητικών Σωματείων.  Γιατί πρέπει να ολοκληρώσετε και τα δύο.

Αν το αθλητικό σωματείο μέσα σε δυο χρόνια από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία δεν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων  της ΓΓΑ (αρ.142 Ν.4714/2020) διαγράφεται αυτόματα!!

Η χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε ένα αθλητικό σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και όχι απλώς ΔΙΚΑΙΩΜΑ για συμμετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο (και η επικαιροποίηση αυτής) αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση στο σωματείο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα απο τη ΓΓΑ νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαιου και σε ΟΤΑ. 

Συνεπώς, τα αθλητικά σωματεία πρέπει να δείξουν ταχύτατα αντανακλαστικά και να εναρμονιστούν με τις  προαναφερθείσες διατάξεις, ώστε να αποφευχθεί η άρση της ειδικής τους αθλητικής αναγνώρισης, η οποία συνεπάγεται, στην σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα, την διάλυση τους.

Η Διαδικασία Τροποποίησης Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου 

 1. Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν  να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα την τροποποίηση των καταστατικών τους για την εναρμόνιση τους με τον ισχύοντα νόμο. Υπό την προϋπόθεση της επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας προχωρά το Σώμα στην ψήφιση για την τροποποίηση των άρθρων που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες αλλαγές.
 2. Εν συνεχεία ακολουθούνται οι απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα το αθλητικό σωματείο  για την έγκριση της τροποποίησης  του καταστατικού. 
 3. Μετά τη δημοσίευση της διάταξης από τον Ειρηνοδίκη ακολουθούν οι επιδόσεις και οι δημοσιεύσεις περίληψης της τροποποίησης σε μια τοπική εφημερίδα και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του τροποποιημένου καταστατικού στο βιβλίο σωματείων του αρμοδίου Πρωτοδικείου.
 • Βασικές αλλαγές που πρέπει να ενσωματώσουν τα αθλητικά σωματεία στα καταστατικά τους (Ν. 4726/2020)

  • Αρχαιρεσίες με σημαντικότερες εξ αυτών την υποχρεωτική  παρουσία διορισμένου από τον δικηγορικό σύλλογο της περιφέρειας όπου έχει την έδρα του το σωματείο κατά την διεξαγωγή των εκλογών και την ποσόστωση των υποψηφίων μελών του ΔΣ (Ο αριθμός των υποψηφίων προέδρων και μελών από κάθε φύλο πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με το ένα τρίτο (1/3) του συνολικού αριθμού των υποψηφίων στο ψηφοδέλτιο)  
  • Κωλύματα εγγραφής μελών και περιορισμοί
  • Σχέσεις μεταξύ αθλητικού σωματείου και αντίστοιχης ομοσπονδίας
  • Μεταγραφές των αθλητών

  Για τις παραπάνω αλλαγές τέθηκε στα σωματεία  η προθεσμία  περί εναρμόνισης των καταστατικών τους μέχρι τις 30.6.2021 .

 • Οι παρατάσεις εναρμόνισης που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα

  • Στο άρθρο 30 του ν.4726/2020 οριζόταν ότι «Έως τις 30.06.2021, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους με σκοπό την προσαρμογή του στις διατάξεις των άρθρων 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιούνται και αντικαθίστανται με τα άρθρα 2, 5, 6 και 7 του παρόντος». 
  • Το εν λόγω άρθρο, τροποποιήθηκε με το αρ. 53 του ν. 4809/2021, όπου ορίστηκε ότι: «Έως τις 30.6.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α` 121)», 
  • Ενώ με το άρθρο 151 του ν. 4938/2022 ορίστηκε ότι: «Έως την 31η.12.2022, τα αθλητικά σωματεία, οι αθλητικές ενώσεις και οι αθλητικές ομοσπονδίες οφείλουν να τροποποιήσουν το καταστατικό τους, με σκοπό την προσαρμογή του στα άρθρα 3, 5, 14, 22 και 24 του ν. 2725/1999 (Α’ 121).»
 • Η τελευταία παράταση εναρμόνισης που ισχύει σήμερα


  Με το άρθρο 127 του νόμου 5007/23-12-2022 δόθηκε ετήσια παράταση, έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, σχετικά με την υποχρέωση τροποποίησης των καταστατικών των αθλητικών σωματείων, αθλητικών ενώσεων και αθλητικών ομοσπονδιών. 

  Σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΓΓΑ τα αθλητικά σωματεία υποχρεούνται να αναφέρουν εξαντλητικά στο καταστατικό τους  τα άρθρα του ν.2725/1999, όπως τροποποιηθείς ισχύει σήμερα, που αναφέρονται στα Μέλη, τα κωλύματα εγγραφής και τους περιορισμούς, τα Βιβλία που οφείλει να τηρεί, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αθλητικών σωματείων καθώς και τις διατάξεις για την άσκηση του επαγγέλματος του προπονητή.

 • Λήψη Ειδικής Αθλητικής Αναγνώρισης και Εγγραφή στο Ηλ. Μητρώο Αθλητικών Σωματείων. Γιατί πρέπει να ολοκληρώσετε και τα δύο.

  Αν το αθλητικό σωματείο μέσα σε δυο χρόνια από την εγγραφή του στην Ομοσπονδία δεν λάβει ειδική αθλητική αναγνώριση και δεν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο αθλητικών σωματείων  της ΓΓΑ (αρ.142 Ν.4714/2020) διαγράφεται αυτόματα!!

  Η χορήγηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης σε ένα αθλητικό σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ΓΓΑ) αποτελεί ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ και όχι απλώς ΔΙΚΑΙΩΜΑ για συμμετοχή στις αθλητικές διοργανώσεις της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας. Ταυτόχρονα αποτελεί προϋπόθεση για την υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρώο Αθλητικών Φορέων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται ότι η εγγραφή στο ηλεκτρονικό μητρώο (και η επικαιροποίηση αυτής) αποτελεί προϋπόθεση για την παραχώρηση στο σωματείο χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων που ανήκουν σε εποπτευόμενα απο τη ΓΓΑ νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαιου και σε ΟΤΑ. 

  Συνεπώς, τα αθλητικά σωματεία πρέπει να δείξουν ταχύτατα αντανακλαστικά και να εναρμονιστούν με τις  προαναφερθείσες διατάξεις, ώστε να αποφευχθεί η άρση της ειδικής τους αθλητικής αναγνώρισης, η οποία συνεπάγεται, στην σύγχρονη αθλητική πραγματικότητα, την διάλυση τους.

 • Η Διαδικασία Τροποποίησης Καταστατικού Αθλητικού Σωματείου

  1. Τα αθλητικά σωματεία οφείλουν  να συγκαλέσουν Γενική Συνέλευση με θέμα την τροποποίηση των καταστατικών τους για την εναρμόνιση τους με τον ισχύοντα νόμο. Υπό την προϋπόθεση της επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας προχωρά το Σώμα στην ψήφιση για την τροποποίηση των άρθρων που σχετίζονται με τις προαναφερόμενες αλλαγές.
  2. Εν συνεχεία ακολουθούνται οι απαιτούμενες ενέργειες ενώπιον του αρμοδίου Ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου έχει την έδρα το αθλητικό σωματείο  για την έγκριση της τροποποίησης  του καταστατικού. 
  3. Μετά τη δημοσίευση της διάταξης από τον Ειρηνοδίκη ακολουθούν οι επιδόσεις και η δημοσιεύσεις περίληψης της τροποποίησης σε μια τοπική εφημερίδα και στο Δελτίο Δικαστικών Δημοσιεύσεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή του τροποποιημένου καταστατικού στο βιβλίο σωματείων του αρμοδίου Πρωτοδικείου.

Σημειώνεται ότι με το άρθρο 126 του Ν. 5007/2022 δίνεται παράταση ενός έτους έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 και στους προπονητές, οι οποίοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Προπονητών που τηρείται στη ΓΓΑ και για τους οποίους έχουν παρέλθει πέντε χρόνια από την εγγραφή τους προκειμένου να επικαιροποιήσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.